Renditingimused

BATUUDI/JÄÄTISEMASINA RENDILEPING

  1. Osapoolte kontaktandmed

 

Rendileandja: Trilexa OÜ

Reg. nr. 16453577 

aadress: Kooli 5-19

Tel. +372 5668 1954

 

Rentnik: _____________________________

aadress: ______________________________

kontakt: ______________________________

Allkiri: _______________________________

 

2. Lepingu objekt:

Batuut _________________________________________________ koos batuudi kasutamiseks vajalike puhurite, kinnitusvaiade, pikendusjuhtme 25m ja aluskilega.

 Jäätisemasin A / B koos kasutamiseks vajalike tarvikutega.

 Rendiperiood: ________________________________

3. Renditingimused:

3.1. Batuudi/jäätisemasina rentimise aeg kestab kuni 10 tundi. Rendiaeg võib väheneda või pikeneda sõltuvalt: 

  • vihma ja tuule esinemisest;
  • Peotuju.ee teiste tellimuste ja logistika tõttu.

3.2. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlblik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. 

3.3. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja nõusolekuta.  

3.4. Rentnik on kohustatud batuuti/jäätisemasinat ja selle juurde kuuluvaid tarvikuid kasutama sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud reeglitest ja soovitustest (Batuudi ohutusnõuded ja kasutusjuhend / Jäätisemasina kasutusjuhend).

3.5. Rendi perioodil batuudi / jäätisemasina ja sinna juurde kuuluvate tarvikute ebaõigest kasutamisest, ettevaatamatusest, hoolimatusest või pahatahtlikust kasutusest tekkinud või sellest tingitud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik täies ulatuses. 

3.6. Kahjude hüvitamine punktis 3.5. loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:

  • Batuut on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või kasutuskõlbmatu – hüvitise määr kuni 3000 eurot (sõltuvalt batuudi suurusest) või kokkuleppel rentnikuga.
  • Puhur on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 300 eurot.
  • Oluliselt määrdunud batuudi tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise maksumus 20 eurot.
  • Kui batuut on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg hinnaga 20 eurot/tund.
  • Jäätisemasin on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 1500 eurot või remondiks vajalikud jupid ja kulu. 

3.7. Rendileandja teostab jäätisemasina / batuudi ja puhurite ülevaatuse hiljemalt 2 ööpäeva jooksul peale batuudi rentnikult kättesaamist ning teavitab puudustest rentnikku esimesel võimalusel või hiljemalt 2 päeva jooksul.

3.8. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist batuudi rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest batuudi tagastamisel. 

3.9. Rentnik peab tasuma renti hilinenud tagastamise eest rendileandjale vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

  1. Vastutused

4.1. Rendileandja vastutab batuudi/jäätisemasina ja sinna juurde kuuluvate tarvikute üleandmisel selle ohutuse eest.

4.2. Rentnik vastutab täiel määral reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral.

4.3 Rendileandja ei vastuta batuudi paigalduse käigus tekkinud kahjude eest (nt maa-alused elektrijuhtmed, torud).